BIRTH(+)FACT(᙮)DEATH(-)

32nd year - N° 347         Wednesday, 13 December 2017     Antwerpen		
Fuck the Pain Away
BirthFactDeath (+)
Monday 19th of May 1890

127 years agoVietnamese Communist revolutionary leader Ho Chi Minh aka Nguyễn Tất Thành aka Nguyễn Ái Quốc is born as Nguyễn Sinh Côn in Hoàng Trù, Nam Đàn, Kim Liên, Nghệ An, Vietnam.